logo
banner

Polityka Prywatności Serwisu Franx.pl

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej w domenie franx.pl, na której została zamieszczona oraz w wersji serwisu dostępnej
za pomocą telefonów komórkowych, w tym protokołu WAP („Serwis”). Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin Serwisu Franx.pl.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Usługobiorcy”) jest Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Liściastej 17 w Łodzi, 91-357.

Cel i zakres przetwarzania danych
Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej w celu świadczenia Serwisu, a w szczególności umożliwienia Usługobiorcy korzystania z usług Franx.pl oraz zawierania umów na odległość. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz rozpatrywania reklamacji z tym
związanych, a po tym okresie dla celów dowodowych przez okres dochodzenia roszczeń.
Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej. W przypadku, w którym Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usługi.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych związane z zawieraniem umów za pośrednictwem Serwisu określone są w Regulaminie zawierania umów na odległość.

Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorców na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawiera Serwis. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Usługobiorców za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel
przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

Odbiorcy danych
Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorcy osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu.

Cookies
Zasady wykorzystania plików cookies w związku z funkcjonowaniem Serwisu zostały
określone w Polityce Cookies.

Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.
Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 22 marca 2017 r.

Kontakt
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail poprzez formularz kontaktowy na stronie serwisu lub listownie na adres Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Liściastej 17 w Łodzi, 91-357, z dopiskiem „Polityka prywatności”.